พันธกิจ

  • วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ
  • พัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม
  • สร้าง พัฒนาและขยายเครือข่ายฐานลูกค้า
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยม

    ใฝ่ความรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ร่วมสังคมอย่างเป็นมิตร


 ผลิตภัณฑ์
นักลงทุนสัมพันธ์

We are a registered company on the Stock Exchange of Thailand

View more
ผลิตภัณฑ์

We are committed to continuous improvement in the quality of our animal feed,

View more
ช่องทางการจัดซื้อ

We are glad to purchase your raw materials, chemical products

View more
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top