ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
 

       บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก จำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 929.07 ล้านบาท และทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 922.18 ล้านบาท โดยกลุ่มลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี 2531 และปี 2533 ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งที่สองและไซโลอบพืช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนามบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด และบริษัท ลีพัฒนาไซโล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 95 และ 99.50 ตามลำดับ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสองบริษัท และอีก 4 ปีต่อมา คือ ในปี 2537 บริษัทได้เปิดขยายธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่และโรงฟักลูกไก่เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อออกสู่ตลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

       เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่จังหวัดนครปฐม มีข้อจำกัดในพื้นที่ที่จะขยายโรงงาน อีกทั้งเป็นที่ดินที่เช่าจากบุคคลภายนอกด้วย จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมในปี 2539 และได้ขอส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกแห่งใหม่ในปีเดียวกันนี้ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยในปี 2545 และปี 2550 ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์น้ำอีกสองแห่ง ณ บริเวณโรงงานเดียวกันกับโรงงานอาหารสัตว์บกที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนามบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด ตามลำดับ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ทั้งสี่แห่งในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวม 492,000 ตันต่อปี โดยมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 45 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ และได้มีการจัดตั้งบริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด ในปี 2547 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 150 ล้านบาท ประกอบธุรกิจไซโลอบพืชและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเมื่อได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความจุ 25,000 ตัน แล้ว ปัจจุบันไซโลจะมีความจุได้ถึง 38,500 ตัน ที่สามารถรองรับการอบพืช และเก็บข้าวโพดได้ตลอดทั้งปี และในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในฟาร์มทดลองสัตว์น้ำ ในด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการรักษาและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์น้ำให้ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

       บริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing Practice (GMP) for animal feeding manufacturing) และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบุรี สระบุรี และกิจการฟาร์ม ซึ่งแสดงถึงบริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะที่ดี ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารสัตว์ที่ผลิตจากบริษัท ในท้ายที่สุดก็จะเป็นอาหารสำหรับประชาชนบริโภคที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทยังมีความห่วงใยและตระหนักยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและสังคม เช่น ผลกระทบที่เกิดจากน้ำทิ้ง ฝุ่น และมลพิษทางอากาศรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เพื่ออนุรักษ์พลังงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทั้งสองโรงงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

       กลุ่มบริษัทลีพัฒนา ดำเนินธุรกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ผลิตอาหารสัตว์ (2) อบพืชกิจการไซโลและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ (4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ โดยยอดขาย กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

 • บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำ ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ลี ” “ วิน ” “ แมกซ์ ” และ “โปร-เกรด” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและการผลิตลูกไก่เนื้อ โดยมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักลูกไก่เนื้อ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากภาวะการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้หยุดดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดำเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้และให้เช่าโรงเรือน
 • บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ลี ” “ วิน ” “ แมกซ์ ” และ “โปร-เกรด” รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PETTO” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจไซโลอบพืช และจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์
 • บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน
 • บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 44.50 ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า และได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกตลาดประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ 12 จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทได้หยุดดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
       โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังนี้คือ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 

ทำเนียบผู้บริหาร
 

คณะกรรมการของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

 1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
  ประธานกรรมการ

 2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

 3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร
  รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

 4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 6. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 7. นางสุนันทา ศุภผลศิริ
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


 8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์
  กรรมการอิสระ


 9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
  กรรมการ
  และเลขานุการคณะกรรมการ


ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137
ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก :
65 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ :
62 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ตั้งฟาร์มดงขุย :
33 หมู่ที่ 14 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ตั้งฟาร์มชนแดน :
246 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ตั้งฟาร์มทดลอง :
40 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
สถานที่ตั้งฟาร์มทดลองสัตว์น้ำ   1/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0-2632-7300 (อัตโนมัติ)
โทรสาร :
0-2236-7751
Web Site :
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์ และกิจการฟาร์ม
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ จำนวน 929,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ จำนวน 922,180,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
รวมทุนชำระแล้ว : 922,180,251 บาท

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางผู้จัดจำหน่าย สัตว์เลี้ยง กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา English Version