ชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24,25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 มีนาคม 2564 ฝ่ายผลิตโรงงานสระบุรีได้ดำเนินการเยี่ยมเยือนพบปะทักทายบ้านใกล้เรือนเคียง รวมทั้งสิ้น 156 ครัวเรือน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top