วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โรงงานเพชรบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน
สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top