ตัวแทนบริษัทส่งมอบงบประมาณทางด้านการศึกษาปี 2561 มูลค่ารวม 173,700 บาท
ให้โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top