ตัวแทนบริษัทในเครือลีพัฒนา มอบทุนสนับสนุนการประกอบวิชาชีพจำนวนเงิน 547,500 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2561
โดยร่วมกับหอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทยและมูลนิธิโคเออร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26/10/61 ณ วัดนักบุญเปโตร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top