สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
28/03/19 - 29/03/19 17/05/19 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/03/18 - 30/03/18 18/05/18 เงินปันผล 0.19 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/03/17 29/03/17 28/03/17 18/05/17 เงินปันผล 0.24 บาท 01/01/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/03/16 01/04/16 31/03/16 23/05/16 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/15-31/12/15 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/03/15 31/03/15 30/03/15 18/05/15 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/14-31/12/14 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/03/14 31/03/14 28/03/14 21/05/14 เงินปันผล 0.22 บาท 01/01/13-31/12/13 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/03/13 01/04/13 29/03/13 22/05/13 เงินปันผล 0.21 บาท 01/01/12-31/12/12 ปันผลจากกำไรสุทธิ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top