บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)


เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก จำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 929.07 ล้านบาท และทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 922.18 ล้านบาท โดยกลุ่มลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี 2531 และปี 2533 ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งที่สองและไซโลอบพืช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนาม บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด และ บริษัท ลีพัฒนาไซโล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดย บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 95 และ 99.50 ตามลำดับ และอีก 4 ปีต่อมา คือ ในปี 2537 บริษัทได้เปิดขยายธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่และโรงฟักลูกไก่เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อออกสู่ตลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 

เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่จังหวัดนครปฐม มีข้อจำกัดในพื้นที่ที่จะขยายโรงงาน อีกทั้งเป็นที่ดินที่เช่าจากบุคคลภายนอกด้วย จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมในปี 2539 และได้ขอส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกแห่งใหม่ในปีเดียวกันนี้ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยในปี 2545 และปี 2550 ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์น้ำอีกสองแห่ง ณ บริเวณโรงงานเดียวกันกับโรงงานอาหารสัตว์บกที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนาม บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด ตามลำดับ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ทั้งสี่แห่งในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวม 492,000 ตันต่อปี โดยมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ และได้มีการจัดตั้ง บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด ในปี 2547 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 150 ล้านบาท ประกอบธุรกิจไซโลอบพืชและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเมื่อได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความจุ 25,000 ตัน แล้ว ปัจจุบันจะมีความจุได้ถึง 38,500 ตัน ที่สามารถรองรับการอบพืช และเก็บเมล็ดพืชได้ตลอดทั้งปี และในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในฟาร์มทดลองสัตว์น้ำ ในด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการรักษาและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์น้ำให้ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing Practice (GMP) for animal feeding manufacturing) และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรองระบบ ISO 9001  ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบุรี และสระบุรี  ซึ่งแสดงถึงบริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะที่ดี ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารสัตว์ที่ผลิตจากบริษัท ในท้ายที่สุดก็จะเป็นอาหารสำหรับประชาชนบริโภคที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทยังมีความห่วงใยและตระหนักยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและสังคม เช่น ผลกระทบที่เกิดจากน้ำทิ้ง ฝุ่น และมลพิษทางอากาศรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทั้งสองโรงงาน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top