คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตำแหน่ง
นาย วิสิทธิ์ ลีละศิธรกรรมการและประธานกรรมการ
นาย นิพนธ์ ลีละศิธรกรรมการ
นาย การุญ จันทร์มิ่งพรกรรมการ
นาง สุภาพร จงวิลัยวรรณกรรมการ
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นาง สุนันทา ศุภผลศิริกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นาย บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พล.ต.ท. อดิศร นนทรีย์กรรมการและกรรมการอิสระ
นาย สมศักดิ์ เธียรศรียุกต์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top