โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
30/03/62
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
3,521
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
38.21%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
30/03/62
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
 3,531
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
63.73%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย นิพนธ์ ลีละศิธร222,000,00024.07%
นาย ปรีชา ลีละศิธร122,000,00013.23%
บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด82,000,000  8.89%
บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด35,000,000  3.80%
นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์26,150,000  2.84%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด19,891,267  2.16%
นายเอกพล สิทธิกรเมธากุล18,936,400  2.05%
บริษัท ลีกองยิน โฮลดิ้ง จำกัด18,665,790  2.02%
นาง กรองพร ตุริยาภรณ์16,551,687  1.80%
MR. LEE JOO CHEW13,838,321  1.50%
นายขจรเกียรติ   อึ้งอร่าม10,519,100  1.14%
นาย ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์7,700,000  0.84%
นาย สมเกียรติ ลิมทรง7,535,000  0.82%
นาง อัญชลี แจ่มใส7,500,043  0.81%
MR. LEE ANG SIANG6,624,280  0.72%
นาย อรรณพ จิรกิติ6,599,872  0.72%
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED5,700,008  0.62%
นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์5,492,740  0.60%
นาย พงศธร วชิโรดม5,000,000  0.54%บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top