โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
03/07/63
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,980
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
48.57%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
03/07/63
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
 3,286
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
63.26%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย นิพนธ์ ลีละศิธร226,000,00024.51%
นาย ปรีชา ลีละศิธร141,760,00015.37%
บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด71,000,000  7.70%
นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์34,000,000  3.69%
บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด32,500,000  3.52%
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED23,538,329  2.55%
บริษัท ลีกองยิน โฮลดิ้ง จำกัด18,910,090  2.05%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,293,283  1.88%
นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล16,569,600  1.80%
นาง กรองพร  ตุริยากรณ์16,002,887  1.74%
นาง อัญชลี  แจ่มใส 7,500,043  0.81%
นาย ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์6,671,900  0.72%
นาย อรรณพ จิรกิติ6,500,032  0.70%
นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์6,228,840  0.68%
นาย ธนาศักดิ์  ชาญสันติ5,925,000  0.64%
Mr. Lee Ang Siang5,424,280  0.59%
นาย สมเกียรติ  ลิมทรง5,366,100  0.58%
นาย รัชพล  กอสุราษฎร์
5,000,000  0.54%
นาย พงศธร  วชิโรดม
5,000,000  0.54%
น.ส. รุ้งวิไล  ลีสมบัติไพบูลย์4,650,000   0.50% 


บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top