นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่า เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้นักลงทุนทุกราย ได้มีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังน๊็
   1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระ การประชุมและสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทันที ไม่เกินวันทำการถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
   2. จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
   3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
   4. ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม    
     • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูล
      ประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
     • เผยแพร่เอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
     • ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
     • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท รวมทังเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
   1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
   2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เช่น สถานที่พนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลงทะเบียนและการคำนวณผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มหลักทรัพย์ฯ
   3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
   4. เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
   5. จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็ปไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 นับแต่วันประชุม
   6. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน
  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
  Top