นโยบายอนุรักษ์พลังงานและระบบการจัดการพลังงาน
เนื่องจากสภาวะปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
ดังนั้น บริษัทในเครือลีพัฒนา จึงได้นำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ การจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงขอกำหนดนโยบายการจัดการพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top