นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
ประธานกรรมการ
นายนิพนธ์ ลีละศิธร
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายการุญ จันทร์มิ่งพร
รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสุนันทา ศุภผลศิริ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์
กรรมการอิสระ
นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top