กลุ่มบริษัทลีพัฒนา ดำเนินธุรกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ
โดยยอดขาย กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำ ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและการผลิตลูกไก่เนื้อ โดยมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักลูกไก่เนื้อ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากภาวการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้หยุดดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดำเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้และให้เช่าโรงเรือน
 
บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ แต่จะเน้นผลิตอาหารสัตว์บก ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด และ วัว เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพ็ทโต” และ "จาโต" อาหารแมว  ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาว มาว" โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
   
 
บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจไซโลอบพืช และจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์
   
บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังนี้คือ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 


บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top