Investment info Shareholder's Meeting

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2632-7300 ต่อ 301 หรือ 314
หรือทาง E-mail : acct@leepattana.com

 
การประชุมผู้ถือหุ้น
   
 

ปี
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ปี
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

English Version ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก