นโยบายระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม


  1. มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  2. สรรหาวัตถุดิบที่ดี จากทุกแหล่งที่มีมาตรฐาน
  3. บริการจัดการด้วยทีมงานที่รอบรู้และมีประสบการณ์
  4. ผลิตสินค้าให้ถูกสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  5. ป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
  6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  7. ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม


ผลิตภัณฑ์
นักลงทุนสัมพันธ์

We are a registered company on the Stock Exchange of Thailand

View more
ผลิตภัณฑ์

We are committed to continuous improvement in the quality of our animal feed,

View more
ช่องทางการจัดซื้อ

We are glad to purchase your raw materials, chemical products

View more
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top