งบ การเงิน
เลือกปี
  Show results per page
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top